Riool management

Of het nu gaat om planmatig onderhoud, calamiteiten, renovatie of vervanging van onderdelen van uw rioolsysteem, Teeuw & Vogel beschikken over een ruime kennis en ervaring op voornoemde activiteiten. Naast het rioolstelsel heeft natuurlijk ook het kolkenstelsel, (riool)gemalen, pompputten en alle bijbehorende onderdelen onze aandacht.

Wij kunnen uw rioolbeheersysteem, GRP en BRP evalueren, implementeren, maar ook geheel opstellen. Tot onze competenties behoort ook inventarisatie van de gevolgen en implementatie van vernieuwde wetgeving en eisen, zoals bijvoorbeeld de Wet Gemeentelijke Watertaken en de Grondroerdersregeling.

Teeuw & Vogel onder andere voor:

  • evaluatie en invulling van uw rioolbeheersysteem
  • in onderling overleg opstellen beheerstrategie en afstemming  met overige infrastructuur
  • opstellen Gemeentelijk RioleringsPlan
  • beoordelen en evaluatie van huidige GRP (eventueel quickscan)
  • inventarisatie gevolgen Wet Gemeentelijke Watertaken voor uw gemeente
  • inventarisatie gevolgen Grondroerdersregeling 

Riool management